www.laparola.info

Antico Testamento

Libri profetici

Pentateuco

Libri poetici

Abacuc floppy Zaccaria floppy
Genesi

Giobbe floppy Sofonia floppy Malachia floppy
Esodo

Salmi floppy Aggeo floppy    
Levitico floppy Proverbi floppy

Nuovo Testamento (Vangelo)

Numeri floppy Ecclesiaste floppy Matteo floppy 1° Timoteo floppy
Deuteronomio floppy Cantico dei Canticifloppy Marco floppy 2° Timoteo floppy

Libri storici

Libri profetici

Luca floppy Tito floppy
Giosuč floppy Isaia floppy Giovanni floppy Filemone floppy
Giudici floppy Geremia floppy Atti degli Apostoli floppy Ebrei floppy
Rut floppy Lamentazioni floppy Romani floppy Giacomo floppy
1 Samuele floppy Ezechiele floppy 1° Corinzi floppy 1° Pietro floppy
2 Samuele floppy Daniele floppy 2° Corinzi floppy 2° Pietro floppy
1 Re floppy Osea floppy Galati floppy 1° Giovanni floppy
2 Re floppy Gioele floppy Efesini floppy 2° Giovanni floppy
1 Cronache floppy Amos floppy Filippesi floppy 3° Giovanni floppy
2 Cronache floppy Abdia floppy Colossesi floppy Giuda floppy
Esdra floppy Giona floppy 1° Tessalonicesi floppy Apocalisse floppy
Neemia floppy Michea floppy 2° Tessalonicesi floppy
Ester floppy Naum floppy

www.laparola.info